Wednesday, March 19, 2008

အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိ

Vocalist: အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိ
Song: အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိ

ေသခ်ာနားေထာင္ၾကည္႕မွ ကၽြန္ေတာ္လဲႀကိဳက္သြားတာဗ်ိဳ႕ ။ ေသခ်ာနားေထာင္ေစခ်င္တယ္

No comments: